Geplaatst op

Algemene Leveringsvoorwaarden UCP B.V. 1 mei 2018

Artikel 1. Toepasselijke voorwaarden.

UCP brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake het leveren van goederen en het verrichten van diensten – waaronder begrepen installatie of in bedrijfstelling van geleverde goederen alleen op basis van de navolgende Algemene Leveringsvoorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van UCP. Indien voor een bepaalde overeenkomst afwijkingen of aanvullingen zijn aanvaard gelden deze uitsluitend voor desbetreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes, totstandkoming overeenkomst.

2.1. Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt is een offerte van UCP geheel vrijblijvend, en komt een overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van UCP van een order of orderbevestiging van de cliënt.
2.2. Voorzover door de cliënt bij acceptatie van de offerte afwijkingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het lid 2.1 bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien UCP aan de cliënt heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Wijzigingen.

3.1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen cliënt en UCP zijn overeengekomen.
3.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 3.3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 14 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Artikel 4. Prijzen.

Alle door UCP genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting die in verband met de overeenkomst is verschuldigd. Deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten diensten. De cliënt is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Artikel 5. Betalingen.

Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te geschieden. Heeft UCP grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betalingen e.d. kan UCP volledige en contante betaling voor of bij aflevering verlangen. Alle aan de betaling verbonden (buitengerechtelijke) kosten komen voor rekening van de cliënt. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775,- Bij niet tijdige betaling is cliënt zonder dat daartoe een aanzegging is vereist is, over het niet betaalde deel een rentevergoeding verschuldigd, welke gelijk is aan de wettelijke rente. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De voor UCP aan eventuele incasso verbonden kosten komen voor rekening van cliënt. Bij niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet contant of vooraf bij aflevering betalen van de factuur, is UCP bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en in geval van een niet volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Een en ander ontneemt UCP het recht op schadevergoeding niet. In geval van faillissement of surséance van betaling of beslag aan de zijde van cliënt wordt al hetgeen hij dan aan UCP verschuldigd is direct ten volle opeisbaar

Artikel 6. Levering; afname.

6.1. De door UCP opgegeven of overeengekomen levertijden zijn steeds een benadering en niet bindend. Vertraging in de aflevering, gelegen in omstandigheden buiten de wil van UCP, kan geen reden geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het vorderen van schadevergoeding. UCP raakt door termijnoverschrijding alleen dan in verzuim, wanneer zij ook na het verstrijken van een door cliënt schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn haar verplichtingen tegenover cliënt door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen. UCP is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van informatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor weigering van afname of betaling. Levering en vervoer geschieden voor risico van de wederpartij.

6.2. Retourneren.

Bestelde goederen kunnen alleen worden geretourneerd na toestemming van UCP. Indien akkoord zal er 30% retourkosten worden berekend. Transport/verzendkosten zullen nimmer worden vergoed. Goederen dienen in originele niet gebruikte staat te verkeren.

Artikel 7. Eigendom.

7.1. De eigendom van geleverde zaken gaat pas op cliënt over nadat deze geheel heeft voldaan wat hij UCP verschuldigd is in verband met levering van zaken en het verrichten van diensten, waaronder begrepen eventuele vorderingen wegens niet nakoming van de betreffende overeenkomst. In dat geval gaat de eigendom op de cliënt over, zodra de cliënt aan al zijn verplichtingen jegens UCP heeft voldaan. 7.2. Indien de cliënt haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is UCP gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst geleverde zaken terug te (doen) halen.

Artikel 8. Overmacht.

8.1. Het tekort schieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dit het gevolg is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van UCP is sprake, indien UCP na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van UCP als bij derden, van wie UCP de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van UCP ontstaan. Indien en voor zover, als gevolg van niet – levering door leveranciers van UCP niet geleverd kan worden, wordt dit beschouwd als overmacht, ongeacht door welke oorzaak betreffende leverancier niet levert. 8.2. In geval van overmacht is UCP gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling aan de cliënt. 8.3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de cliënt, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar UCP terug te zenden voor rekening en risico van de cliënt, indien de cliënt kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de cliënt niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 9. Tekortkoming en ontbinding.

Indien de wederpartij niet stipt aan haar verplichtingen uit de met UCP gesloten overeenkomst voldoet, is zij in verzuim door het enkele feit van de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming, zonder dat een ingebrekestelling, aanmaning of sommatie is vereist. Indien de wederpartij in verzuim is, is UCP bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling aan de wederpartij. Gelijke bevoegdheid komt UCP toe indien de wederpartij surseance van betaling vraagt, failliet wordt verklaard, beslag op haar zaken wordt gelegd of liquideert, of indien gegronde vrees bestaat dat de wederpartij niet stipt aan haar verplichtingen zal voldoen. De ontbinding laat het recht van UCP op vergoeding van schade kosten en interest onbeperkt. De annuleringskosten bedragen 10% van het orderbedrag met een minimum van € 250,-. Dit laat onverlet dat alle schade die UCP lijdt door de annulering door de cliënt aan UCP vergoed zal worden. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De cliënt is aansprakelijk voor de door de UCP geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

10.1. UCP is uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: – voor gebreken in geleverde zaken, indien garantie op deze zaken is verleend. UCP is echter niet aansprakelijk voor de gevolgschade. Op occasions wordt door UCP geen garantie verleend, tenzij met wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen. – als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van UCP of haar ondergeschikten. De aansprakelijkheid van UCP vervalt indien de schade niet binnen 14 dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan UCP wordt medegedeeld. Afspraken of andere overeenkomsten met ander personeel dan directie of leidinggevende van UCP binden haar niet, tenzij deze door UCP zijn bevestigd. 10.2. Indien UCP geheel onverplicht en ter eigen beoordeling een of enige gebreken in geleverde zaken verhelpt, waarvoor zij geen garantie heeft verleend en deze gebreken enkel uit coulance overwegingen terwille van de relatie met cliënt, verhelpt, kan zij nimmer geacht worden daarmee enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke door de cliënt geleden of te lijden schade dan ook.

Artikel 11. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van UCP. Voor zover de cliënt in zijn aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen en prevaleren de algemene voorwaarden van UCP voor het geval de algemene voorwaarden van de cliënt ook toepasselijk mochten zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht.

Op de overeenkomsten tussen UCP en de wederpartij is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. UCP is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. UCP zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de cliënt toezenden.

Artikel 13. Geschillen.

13.1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Noord-Holland, locatie Alkmaar, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 13.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.